مجموعه فعاليتهاي حوزه معاونت د...
 • برنامه ريزي امور فوق برنامه و مناسبتها
 • پيگيري امور رفاهي دانشجويان و كاركنان
 • رسيدگي به امور خوابگاهها و ارائه خوابگاه به دانشجويان
 • رسيدگي و برنامه ريزي امور تغذيه و بهداشت
 • پيگيري امور بوفه مؤسسه
 • برنامه ريزي در زمينه تربيت بدني
 • مديريت فعاليتهاي دانشجويي
 • مدیریت نشریات دانشجویی
 • رسيدگي به تخلفات دانشجويان
 • صدور كارت دانشجويي
 • صدور معافیت هاي تحصیلی
 • صدور كارت المثني
 • تمديد اعتبار كارت
 • انتقال و جابجايي دانشجو
 • صدور و تأييدیه به ميزان وام