قابل توجه دانشجویانی که تا کنون انتخاب واحد ننموده اند

قابل توجه دانشجویانی که تا کنون انتخاب واحد ننموده اند :

دانشجویانی که تاکنون انتخاب واحد ننموده اند تا روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 انتخاب واحد تمدید شده است ، لذا لازم است بصورت اینترنتی اقدام و این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود .

دوشنبه 16 بهمن 1396