اخرين فرصت براي دانشجوياني كه تا كنون انتخاب واحد ننموده اند

اطلاعيه :

قابل توجه كليه دانشجويان محترم اخرين فرصت براي دانشجوياني كه تا كنون انتخاب واحد ننموده اند يا درس پايان نامه رو تمديد ننموده اند روز پنج شنبه مورخ ٩٨/٧/١١ ميباشد در صورت عدم مراجعه نيمسال جاري به عنوان مرخصي تحصيلي منظور خواهد شد وعواقب اموزشي ان بعهده دانشجو خواهد بود اين تاريخ به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.

X

چهارشنبه 10 مهر 1398