به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند :
آندسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که اخذ واحد پایان نامه دارند ، نسبت به واریز مبلغ دو میلیون تومان اقدام نماید .

شنبه 24 شهریور 1397