‌‌‹‹‌قابل توجه دانشجويان محترم››

‹‹‌قابل توجه دانشجويان محترم››
الباقي بدهي ترم 961 خود را به شماره کارت 5029081002980304 به نام موسسه آموزش عالی صائب و یا شماره حساب 1-699634-111-2101 به نام موسسه آموزش عالی صائب (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک توسعه تعاون) واريز نماييد و جهت ممهور نمودن كارت ورود به جلسه امتحانات تا تاريخ 1396/10/06 به امور اداري و مالي مراجعه نماييد؛ در صورت عدم حضور در تاريخ  فوق مسئوليت آن به عهده دانشجو مي باشد.

سه شنبه 28 آذر 1396