قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 96 (برادران )

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی  96 (برادران ) :

دانشجویانی که مدارک نظام وظیفه خود را به واحد دانشجویی و فرهنگی تحویل نداده اند هرچه سریعتر جهت ارائه آن اقدام نمایند ، در صورت عدم مراجعه دانشگاه هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نمی باشد .

دوشنبه 27 آذر 1396