اطلاعيه.

قابل توجه كليه مراجعين ودانشجويان محترم فعاليت موسسه از روز يكشنبه لغايت جمعه ميباشد وروز شنبه موسسه تعطيل ميباشد

 

یکشنبه 21 مهر 1398