به اطلاع کلیه اساتید ، دانشجویان ، کارمندان محترم می رساند

به اطلاع کلیه اساتید ، دانشجویان ، کارمندان محترم می رساند :


دانشگاه در روزهای دوشنبه هر هفته تعطیل می باشد .

شنبه 21 مهر 1397