قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد :

آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان روز چهارشنبه مورخ 1397/07/11 می باشد . در صورت عدم انتخاب واحد نیمسال جاری مرخصی تحصیلی محسوب می گردد .

دوشنبه 9 مهر 1397