اهداف موسسه
  1. کمک به ارتقاي سطح فرهنگ و دانش جامعه .
  2. مشارکت در تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز کشور .
  3. همکاري در زمينه سازي مناسب براي مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلاي آموزش و پژوهش در کشور .
  4. کمک به بالا بردن ظرفيت دانشجويي استان .
  5. استفاده از امکانات و قابليتهاي موجود استان در توسعه آموزش عالي .
  6. فراهم ساختن زمينه هاي جذب و گزينش دانشجوي بومي در شهرهاي محل سکونت يا شهرهاي نزديک .

از آنجائيکه در سالهاي اخير ارتباطات علمي بين المللي در حال گسترش بوده و تحولات چشمگيري در آموزش عالي کشور بوجود آمده است اما در مقايسه با نيازهاي کشور و سرعت بين المللي شدن آموزش عالي و علم در سطح جهان نيازمند اتخاذ سياست ها و خط مشي هايي متناسب با وضع کنوني جهان و نيازهاي کشور هستيم ، که در اين زمينه تغيير نگرش از اقتباس و اخذ دانش و سياست گذاري بر مبناي ارتقاي مشارکت علمي کشور در روند جهاني توسعه علم بسيار ضروري است ، امروز آموزش عالي و دانشگاههاي ايران باید آماده باشند و گرنه ناگزيرند در شرايطي که انقلاب ديجيتالي و عصر پست مدرن براي آنها تعيين کرده زندگي نمايند . و ما ناگزيريم با تغييرات و سرعت شتابان علم و تکنولوژي و دانشگاه روز هماهنگ شويم و اين مؤسسه در همين راستا بر مبناي نيازهاي منطقه و سعي اقدام و به اجراي دوره نموده است .

اين مجموعه بلافاصله بعد از دريافت مجوز اقدام به تشکيل ساختار تشکيلاتي : هيئت امناء – هيئت مؤسس – رئيس مؤسسه – قائم مقام و معاونتهاي اموزشي – دانشجويي و فرهنگي – اداري و مالي و مديران گروهها و شوراها ويا کميته هاي مختلف نمود . و از انجائيکه افق چشم انداز مؤسسه در راستاي توسعه آموزش عالي کشور است لذا اميدواريم به دستاوردهاي مهم علمي- پژوهشي بر پايه چشم اندازي که ترسيم نموده ايم برسيم و نگاه ما توسعه کامل منابع انساني و ارتقاء سطح دانش براي رسيدن به زندگي بهتر مي باشد .