قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

همراه داشتن موبایل تحت هر عنوان سر جلسه امتحان تقلب محسوب شده و نمره 0/25 محسوب می گردد لذا قبل از ورود به جلسه امتحانی موبایل خود را تحویل خانم انباری فرمائید .
با آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی

یکشنبه 16 دی 1397