گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صائب ابهر، سیستم آموزشی مهارت محور را ع...

 🔴گروه مهندسی پزشکی دانشگاه صائب ابهر، سیستم آموزشی مهارت محور را عملیاتی کرده است.

 

✔️دوره های تعمیرات تجهیزات پزشکی 

✔️آموزش نرم افزارهای مربوطه همچون، میمیکس، متلب، کتیا، آدینا، آباکوس و...

✔️بازدیدهای متنوع از مراکز بیمارستانی و توانبخشی 

✔️استفاده همزمان از اساتید گروه پزشکی و گروه مهندسی

✔️ و...

دانشجویان مي توانند با کسب مهارتهای لازم به درك عميق تري از آموخته هاي خود دست يابند و براي ورود به بازار کار بعد از اتمام تحصیلات، آمادگی کامل داشته باشند.

 

X

دوشنبه 22 مهر 1398