قابل توجه دانشجویانی که معافیت تحصیلی مقطع جدید خود را تحویل امور...

قابل توجه دانشجویانی که معافیت تحصیلی مقطع جدید خود را تحویل امور دانشجویی ننموده اند :

جهت تکمیل مدارک هر چه سریعتر قبل از مورخ 1397/8/27 اقدام نمایند ، در غیر اینصورت بعد از تاریخ ذکر شده به دستور معاونت وظیفه عمومی معافیت تحصیلی به هیچ عنوان صادر نمیگردد و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی را در این زمینه عهده دار نمی باشد .

یکشنبه 20 آبان 1397