قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم :

دانشجویان جهت ممهور نمودن کارت ورود به جلسه امتحانات از تاریخ 1397/10/02 الی 1397/10/15 به امور مالی مراجعه نمایید و در صورت داشتن بدهی مبلغ را به شماره حساب1717045714 به نام موسسه آموزش عالی صائب قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت واریز نمایید . داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است . در صورت عدم تسویه مالی عواقب آن به عهده دانشجو می باشد .

یکشنبه 2 دی 1397