قابل توجه دانشجویانی که دروس معرفی به استاد آنها برای فارغ التحصی...

قابل توجه دانشجویانی که دروس معرفی به استاد آنها برای فارغ التحصیلی باقی مانده است :

دانشجویانی که دروس معرفی به استاد آنها برای فارغ التحصیلی باقی مانده است حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/11/28 برای اخذ واحدهای درسی فرصت دارند تا به واحد آموزش مراجعه نمایند .
لازم به ذکر است که امتحانات معرفی به استاد برای کلیه دانشجویان و کلیه رشته ها روز چهارشنبه مورخ 96/12/02 برگزار خواهد شد .

چهارشنبه 25 بهمن 1396