قابل توجه كليه دانشجويان رشته معماري

اطلاعيه :قابل توجه كليه دانشجويان رشته معماري 

كليه دانشجوياني كه در اين ترم با سركار خانم مهندس حسيني درس اخذ نموده اند جهت هماهنگي دروس خود در روز سه شنبه مورخ  ٩٨/٧/٢٣ ساعت ٨/٣٠ در دانشگاه حضور داشته باشند

X

دوشنبه 22 مهر 1398