قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

به جهت تثبیت انتخاب واحد و مشخص شدن نهایی ساعات حضور در کلاس ها ، قبل از حضور نسبت به بررسی فرم تثبیت در پروفایل خود اقدام نمایید .

یکشنبه 29 مهر 1397