به اطلاع کلیه دانشجویانی که واحد کارآموزی را اخذ نموده اند

به اطلاع کلیه دانشجویانی که واحد کارآموزی را اخذ نموده اند :
تا مورخ 1397/09/08 نسبت به دریافت معرفی نامه از واحد آموزش اقدام فرمایید . در غير اين صورت درس كارآموزي حذف خواهد شد .
لازم بذکر است این تاریخ قابل تمدید نمی باشد .

جمعه 2 آذر 1397