اطلاعيه فوري

اطلاعيه فوري:

پيرو تصميم متخذه شوراي آموزشي موسسه آن دسته از دانشجوياني که در نيمسال جاري انتخاب واحد خود را انجام نداده اند حداکثر تا روز دوشنبه مورخه 98/11/28 فرصت دارند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند. در غير اينصورت عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت عدم مراجعه نيمسال جاري  مرخصي تحصيلي لحاظ  مي گردد.

پنج شنبه 24 بهمن 1398