بخش دوم لینک های ورود به کلاس های مجازی

بخش دوم لینک های ورود به کلاس های مجازی

 

نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه

http://45.159.198.117/tahlilshabake/

 

مبانی برنامه ریزی منطقه ای

http://45.159.198.117/mantagei/

 

منظرسازی

http://45.159.198.117/manzarsazi/

 

کاربرد نقشه برداری در شهرسازی

http://45.159.198.117/karbordnagshe/

 

طراحی معماری و شهرسازی

http://45.159.198.117/tarahimemari/

 

درآمدی بر شهرشناسی

http://45.159.198.117/daramadibarshahr/

 

بیان معماری

http://45.159.198.117/bayanmemari/

 

شناخت فضای شهری

http://45.159.198.117/shenakhtfazayeshahri/

 

طراحی معماری

http://45.159.198.117/tarahimemarii/

تحلیل مقدماتی سازه

http://45.159.198.117/tahlilmoghadamati/

 

تجهیز و راه اندازی کارگاه

http://45.159.198.117/tajhizvarahandazi/

 

مکانیک ساختمان

http://45.159.198.117/mekaniksakhteman/

 

سازه فلزی

http://45.159.198.117/sazefelezi/

 

سازه های بتنی

http://45.159.198.117/sazebeton/

 

نقشه کشی ساختمان های بتنی

http://45.159.198.117/nagshesakhteman/

 

مقاومت مصالح 1

http://45.159.198.117/mogavematmasaleh/

 

کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری

http://45.159.198.117/kargaheskeletfelezi/

 

شنبه 13 اردیبهشت 1399