قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

با توجه به ممنوع بودن استفاده از تلفن همراه در سر جلسه امتحانی و به عنوان ماشین حساب ، جهت امتحانات محاسباتی در صورت نیاز به ماشین حساب حتما همراه خود داشته باشید ، در غیر اینصورت جا به جایی ماشین حساب در سر جلسه امتحان ممنوع می باشد .

یکشنبه 16 دی 1397