موفقیت آقای مهدی خدائی دانشجوی موسسه اموزش عالی صائب ابهردر ششمین...

موفقیت آقای مهدی خدائی دانشجوی موسسه آموزش عالی صائب ابهر در ششمین جشنواره تئاتر ملی دانشگاهی اردیبهشت 1401 را تبریک عرض می نمائیم .
معاونت دانشجویی و فرهنگی

یکشنبه 8 خرداد 1401